stránka

O spoločnosti

Predstavenie

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. patrí medzi dôležité podniky slovenského hospodárstva. Zakladateľmi Spoločnosti pre skladovanie, a. s. sú spoločnosť TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Na základe vloženého nepeňažného vkladu má TRANSPETROL, a. s. na základnom imaní podiel 86,55 % a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 13,45 %.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je skladovanie ropy a ropných výrobkov, ako aj prenájom skladovacích priestorov vhodných na skladovanie ropy a ropných výrobkov.

Svoje hlavné podnikateľské aktivity Spoločnosť pre skladovanie, a. s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pre ktorú zabezpečuje činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.

Spoločnosť pri zabezpečení skladovania núdzových zásob ropy analyzuje environmentálne aspekty činností a služieb vykonávaných na skladovacích zariadeniach, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Skladovacie zariadenia zodpovedajú prísnym legislatívnym požiadavkám slovenských noriem a európskym štandardom na ochranu a rozvoj životného prostredia.

O spoločnosti