stránka

O spoločnosti

Obchodné aktivity

Skladovanie ropy a ropných výrobkov

Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti pre skladovanie, a. s. je skladovanie ropy a ropných výrobkov. Činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov Spoločnosť pre skladovanie, a.s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.

V roku 2021 Spoločnosť pre skladovanie, a. s. na základe zmluvy o skladovaní plánovala z tejto činnosti získať 25 908 501 EUR. Uvedený plán sa spoločnosti podarilo splniť na 100 %.

V záujme diverzifikovania svojich podnikateľských aktivít spoločnosť prenajíma skladovacie zariadenia na skladovanie ropných výrobkov. Najvýznamnejším obchodným partnerom v tomto segmente bol v roku 2021 Zväz pre skladovanie zásob, a. s.

Na základe uzatvorených zmlúv Spoločnosť pre skladovanie, a. s. plánovala v roku 2021 z tejto činnosti získať tržby vo výške 1 641 270 EUR. Vďaka obchodným aktivitám vedenia spoločnosti sa tento plán podarilo naplniť na 100 %.

V roku 2021 sa potvrdila orientácia na „core business“, t.j. skladovanie ropy, ktoré predstavuje celkový podiel na výnosoch z hospodárskej činnosti 93,92%.

O spoločnosti