logo

Spoločnosť pre skladovanie, a. s., patrí medzi dôležité podniky slovenského hospodárstva. Zakladateľmi Spoločnosti pre skladovanie, a. s. sú spoločnosť TRANSPETROL, a.s. a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Na základe vloženého nepeňažného vkladu má TRANSPETROL, a.s. na základnom imaní podiel 86,55 % a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 13,45 %.

Hlavnou podnikateľskou činnosťou spoločnosti je skladovanie ropy a ropných produktov, ako aj prenájom skladovacích priestorov vhodných na skladovanie ropy a ropných výrobkov. Svoje hlavné podnikateľské aktivity Spoločnosť pre skladovanie, a.s. vykonáva najmä pre Agentúru pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, pre ktorú zabezpečuje činnosti skladovania a údržby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.

Vývoj spoločnosti

Spoločnosť pre skladovanie, a. s., bola založená dňa 26. augusta 2013 a do obchodného registra bola zapísaná 4. septembra 2013. Zakladajúcimi akcionármi spoločnosti sú TRANSPETROL, a. s. a Správa štátnych hmotných rezerv. Akcionári nadobudli akcie v rozsahu splatených vkladov, ktoré boli realizované vo forme nepeňažných vkladov, a to vložením skladovacích zariadení pre skladovanie ropy a ropných produktov.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s., bola založená s hlavným predmetom podnikania „skladovanie ropy a ropných produktov”, ktorých majoritným odberateľom je Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov. Spoločnosť začala svoju podnikateľskú činnosť ihneď po založení a za necelé 4 mesiace roku 2013 dosiahla tržby vo výške 614 919 EUR. V roku 2014 svoje podnikateľské aktivity rozbehla naplno a okrem svojej hlavnej činnosti začala poskytovať aj služby v oblasti prenájmu skladovacích zariadení.

Spoločnosť pre skladovanie, a. s., má v úmysle v nasledujúcich obdobiach naďalej diverzifikovať svoje podnikateľské aktivity. Tento cieľ chce dosiahnuť najmä zvýšením tržieb za prenájom skladovacích zariadení, ako aj zvýšením počtu obchodných partnerov, pre ktorých chce poskytovať svoje služby.

Obchodné aktivity

Hlavnou podnikateľskou činnosťou Spoločnosti pre skladovanie, a. s. je skladovanie ropy a ropných produktov. Spoločnosť toto skladovanie realizuje prevažne pre jedného obchodného partnera, ktorým je Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných produktov.

V roku 2014 Spoločnosť pre skladovanie, a. s. na základe zmluvy o skladovaní plánovala z tejto činnosti získať 15 433 668 EUR. Uvedený plán sa spoločnosti podarilo splniť na 100,05 %, keďže za rok 2014 vykázala tržby v hodnote 15 441 838 EUR.

V záujme diverzifikovania svojich podnikateľských aktivít spoločnosť prenajíma zariadenia a nádrže na skladovanie ropy. Najvýznamnejšími obchodnými partnermi v tomto segmente bol v roku 2014 SLOVNAFT, a. s. a Zväz pre skladovanie zásob.

Na základe uzatvorených zmlúv Spoločnosť pre skladovanie, a. s. plánovala v roku 2014 z tejto činnosti získať tržby vo výške 676 635 EUR.

Vďaka obchodným aktivitám vedenia spoločnosti sa tento plán podarilo naplniť na 203,58 %, keď Spoločnosť pre skladovanie, a. s. vykázala tržby v hodnote 1 377 464 EUR.

Ako sme už uviedli, jedným z hlavných obchodných cieľov Spoločnosti pre skladovanie, a. s. je zvýšenie diverzifikácie obchodných aktivít.

8,19 % tržieb za rok 2014 pochádzalo z prenájmu skladovacích zariadení. Zvyšná časť tržieb (91,81 %) pripadala na skladovanie ropy a ropných produktov. Oproti plánu sa spoločnosti podarilo zvýšiť podiel tržieb z prenájmu o 4 percentuálne body, a to aj napriek skutočnosti, že tržby zo skladovania oproti plánu na rok 2014 mierne narástli.

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo

Ing. Szilárd Szedlár
Predseda predstavenstva
Vznik funkcie: 30.10.2019 

Ing. Filip Vaculovič
Člen predstavenstva
Vznik funkcie: 01.06.2016

Miroslav Marek
Člen predstavenstva
Vznik funkcie: 04.09.2018

Dozorná rada

PhDr. Eva Hečková
Predsedníčka dozornej rady
Vznik funkcie: 30.10.2019 

Jozef Meixner
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 10.01.2017 

Ing. Daniel Végh
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 04.09.2018

Ing. Renáta Zemková
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 30.10.2019

JUDr. Simon Alexander Šotník
Člen dozornej rady
Vznik funkcie: 30.10.2019 

Výročné správy

Informácie

Kariéra


Verejné súťaže

Obsah tejto časti je chránený overovacím kódom

Kontakt

Spoločnosť pre skladovanie, a. s. patrí medzi významné podniky v rámci ropného priemyslu na Slovensku.

Obchodné meno: Spoločnosť pre skladovanie, a.s.
Sídlo: 919 33 Trakovice 461
IČO: 47 400 781
Právna forma: akciová spoločnosť
Deň vzniku: 04. 09. 2013
Obchodný register: Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo: 10607/T
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Základné imanie: 71 524 700 EUR
E-mail: sps@spsas.sk
Tel: +421 2 5064 1790