stránka

Firemná filantropia

Ciele a preambula

Cieľom tohto manuálu je poskytnúť jasné a prehľadné informácie o procese darovania, filantropie v Spoločnosti pre skladovanie a.s.

Manuál vytvára rámec pre predstavenstvo spoločnosti, darcov ako aj pre žiadateľov o finančné dary, aby cítili dôveru a  istotu pri darovaní, tiež im poskytuje informácie o tom, ako tieto dary prispievajú k vyššiemu dobru a aký pozitívny vplyv prinášajú komunitám či mimovládnym organizáciám.

Spoločnosť pre skladovanie, a.s si dáva za cieľ svojimi darcovskými – filantropickými aktivitami motivovať a inšpirovať aj iné firmy, aby sa angažovali v darovaní a využili svoje schopnosti a zdroje na podporu charitatívnych a verejnoprospešných aktivít. Manuál sa snaží vytvoriť prostredie, v ktorom je darovanie považované za hodnotnú a dôležitú činnosť.

Je dôležité, aby mali záujemci jasné a zrozumiteľné informácie o možnostiach a procesoch/ postupe uchádzať sa o finančnú podporu. Manuál zjednodušuje a stransparentňuje darovací proces, aby mali všetky zainteresované skupiny k dispozícii jednoduchý a systematický postup od začiatku darovania až po jeho naplnenie.

Hlavným cieľom manuálu je podať informácie a popísať zamestnancom a zamestnankyniam Spoločnosti pre skladovanie ako postupovať pri procese/administrácii procesu darovávania.

Preambula:

Spoločenská zodpovednosť firiem je dôležitým aspektom ich fungovania, ktorý zahŕňa aktivity a iniciatívy, ktoré majú pozitívny vplyv na spoločnosť a komunitu, v ktorej pôsobia. Aj firma s monopolným zastúpením má silný vplyv na spoločnosť a životy ľudí. Finančná podpora verejnoprospešných a charitatívnych aktivít môže viesť k zlepšeniu povesti a obrazu firmy. Finančná podpora a spolupráca s komunitnými projektmi a organizáciami prispievajú k rozvoju a posilneniu miestneho prostredia. Tým sa vytvárajú lepšie podmienky pre vzdelávanie, kultúru, šport, životné prostredie a ďalšie oblasti, čo prináša výhody celej komunite. Firma má morálnu povinnosť investovať do komunít, v ktorých pôsobí, tu posilňuje vzťahy a buduje dôveru medzi obyvateľmi a miestnymi podnikmi. Takéto aktivity prispievajú k lepšiemu prijatiu firmy a podpore zo strany komunity.

Ak firma s monopolným zastúpením podporuje verejnoprospešné aktivity a charitu, prispieva k zlepšeniu celkového obrazu a reputácie celého odvetvia. Takýto prístup pomáha odstraňovať  negatívne vnímanie monopolných firiem a ukazuje ich angažovanosť voči spoločnosti. Investovanie do verejnoprospešných aktivít a charity je dlhodobou investíciou do udržateľnosti spoločnosti. Tým, že prispieva k riešeniu sociálnych a environmentálnych problémov, firma prispieva k vytváraniu lepšej budúcnosti pre všetkých.

Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR) má významné spojenie s Organizáciou Spojených národov (OSN) a Európskou úniou (EÚ)v rámci podpory udržateľného rozvoja a dosahovania sociálnych, environmentálnych a hospodárskych cieľov. OSN vytvorila 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré majú za cieľ riešiť najdôležitejšie globálne výzvy (https://www.minzp.sk/agenda-2030).  Ide o dobrovoľnú iniciatívu, ktorá vyzýva firmy na záväzok k dodržiavaniu desiatich princípov v oblasti ľudských práv, pracovných štandardov, životného prostredia a boja proti korupcii.

EÚ a Európsky zelený dohovor, má silný dôraz na udržateľný rozvoj a environmentálnu zodpovednosť. Európsky zelený dohovor je strategická iniciatíva EÚ, ktorá usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality a udržateľnej transformácie ekonomiky. Firmy sú povzbudzované a zavádzajú politiky a opatrenia v súlade s cieľmi Európskeho zeleného dohovoru EÚ prijíma regulačné požiadavky a smernice, ktoré zaväzujú firmy k dodržiavaniu štandardov CSR, ako napríklad reportovanie nefinančných informácií a integrované správy. Tieto požiadavky podporujú transparentnosť a zodpovednosť firiem voči spoločnosti a životnému prostrediu. (https://www.minzp.sk/klima/europska-zelena-dohoda/ )

Spoločenská zodpovednosť firiem sa prelína s OSN a EÚ, a to vytvára významný rámec a podporu pre firmy, ktoré sa zaväzujú k trvalo udržateľnému a zodpovednému podnikaniu. Spolupráca medzi firmami, OSN a EÚ je kľúčom k dosahovaniu spoločných cieľov udržateľného rozvoja a vyššej kvality života pre všetkých.

Základné princípy a východiská

Dôležitým atribútom finančnej podpory verejnoprospešných projektov v Spoločnosti pre skladovanie, a.s je otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť. Darovanie je mechanizmus podpory financovania organizácií, ktorý umožňuje poskytovať finančnú podporu vhodným a efektívnym spôsobom.

Otvorenosť
Otvorene komunikujeme o svojich finančných podporách a angažovaní vo verejnoprospešných projektoch. Informácie o podpore sú ľahko dostupné a zrozumiteľné pre verejnosť na webových stránkach https://www.spsas.sk .

Transparentnosť
Transparentnosť je neoddeliteľnou súčasťou dôveryhodnosti. Poskytujeme jasné a presné informácie o tom, ako sú rozhodované finančné prostriedky, aké projekty sú podporované a aké sú kritériá výberu. Transparentnosť umožňuje stakeholderom lepšie pochopiť a posúdiť, ako firma prispieva k verejnému prospechu.

Prístupnosť
Prístupnosť znamená, že podpora verejnoprospešných projektov je dostupná širokej verejnosti a nie je diskriminačná. Máme jasné a inkluzívne postupy na podávanie žiadostí o finančnú podporu. Online prostredie, je priateľské a prístupné pre všetkých, vrátane marginalizovaných skupín a znevýhodnených komunít.

Otvorenosť, transparentnosť a prístupnosť prispejú k zvýšeniu dôveryhodnosti finančnej podpory. Otvorenou komunikáciou o svojich aktivitách, ukazujeme, že máme nielen dobré úmysly, ale aj záujem o dosiahnutie reálnych výsledkov a pozitívny vplyv. Dôveryhodnosť je kľúčová pre budovanie dlhodobých vzťahov s občanmi, organizáciami a stakeholdermi.

Administrácia procesu darovania predpokladá istý model realizácie, ktorý sa dá vyjadriť nasledovne:

Podmienky podpory verejnoprospešných aktivít a iniciatív → Podanie žiadosti o podporu → Administratívna kontrola → Posudzovanie členmi predstavenstva  → Rozhodnutie o udelení finančného príspevku → Doplnenie informácií v požadovanej forme s potrebnými prílohami → Elektronicky, emailom podaná žiadosť → Technická kontrola žiadostí → Vyrozumenie podporených a nepodporených žiadateľov → Vystavenie darovacej zmluvy → Zverejnenie darovacej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv → Informácia o zrealizovaní podporenej aktivity → Informovanie členov predstavenstva → Elektronická archivácia dokumentov

Slovníček pojmov

Donor = Darca = Spoločnosť pre skladovanie, a.s , ktorá poskytuje finančné prostriedky na realizáciu verejnoprospešnej aktivity. Donor má zadefinované svoje poslanie v oblasti verejnoprospešných aktivít.

Výzva – každý grantový program má uverejnenú a popísanú výzvu. V nej donor predstavuje svoju víziu finančnej podpory verejnoprospešných projektov a aktivít ako celku. Tu popisuje formálne a administratívne kritériá pre finančnú podporu projektov. Taktiež vo výzve podrobnejšie popisuje, aké typy aktivít chce podporiť a aký dopad by mali podporené aktivity naplniť.

Žiadosť = Projekt =Verejnoprospešná aktivita, je časovo a vecne ohraničený súbor verejnoprospešných aktivít, ktoré predkladá žiadateľ a ktoré je potrebné vykonať, aby žiadateľ dosiahol stanovený cieľ. Ide o premyslenú, jedinečnú jednorazovú či opakujúcu sa činnosť, ktorá je časovo ohraničená a má špecifikované finančné, materiálne, ľudské zdroje.

Žiadateľ = Predkladateľ žiadostí, je právnická osoba, ktorá predkladá žiadosť do Spoločnosti pre skladovanie a.s.. Predkladateľ spĺňa základné kritériá – je registrovaný na príslušnom ministerstve, či orgáne štátnej správy; má pridelené IČO; má zriadený bankový účet v mene právnickej osoby; v mene organizácie koná štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba.

! Spoločnosť pre skladovanie a.s. nepodporuje žiadosti jednotlivcov, t.j. fyzických osôb. Vo výnimočných prípadoch žiadosti jednotlivcov sa bude vyžadovať jednohlasný súhlas všetkých členov Predstavenstva.

Predkladanie žiadostí, žiadateľ môže predložiť žiadosť v tlačenej verzii – poštou, alebo v online verzii.

Emailové predkladanie žiadostí –žiadosti v elektronickej verzii v doc. formáte je potrebné poslať na emailovú adresu: sps@spsas.sk

Proces hodnotenia, posúdenia žiadosti -predložené žiadosti sú registrované a pravidelne vyhodnocované na stretnutí predstavenstva členmi predstavenstva Spoločnosti pre skladovanie, a.s. Členovia predstavenstva o podporení, či nepodporení jednotlivých žiadostí hlasujú na základe stanovených kritérií vopred zverejnených vo výzve.

Formulár k predkladaniu žiadosti pri administrácii podporenej žiadosti – podporené žiadosti musia vyplniť formulár, ktorý poskytuje všetky detailné informácie v prehľadnej štruktúre vrátane súhlasu s poskytovaním osobných údajov.

Darovacia zmluva – schválení žiadatelia, po dodaní požadovaného formulára a príloh potrebných k uzavretiu Zmluvy je vypracovaná Zmluva. Po podpise oboma zmluvnými stranami sú finančné prostriedky poskytnuté na bankový účet obdarovaného.

Spracovanie záverečnej správy o použití finančného príspevku – obdarovaný poskytne obsahovú a finančnú správu. V zmluve o poskytnutí príspevku je táto povinnosť deklarovaná.

Zámer finančnej podpory

(koho podporíme, v akej výške, aké typy verejnoprospešných projektov)

Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny, vďaka nim môže byť Slovensko lepším miestom pre život. Podporujeme občianske a verejnoprospešné aktivity, ktoré vedú k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.  

Poskytujeme finančnú podporu aktívnym mimovládnym organizáciám, obciam a mestám, ktoré vedú k rozvoju komunít, prepájaniu rôznorodých skupín obyvateľov, s citlivovaniu voči každodennému dianiu, podpore dobrovoľníctva a občianskej angažovanosti s cieľom nachádzať riešenia na miestne či celospoločenské problémy.

 

O PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie...
 • obce a mestá
 • kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
 • športové kluby
 • školy, školské zariadenia a základné umelecké školy a pod.

CIELE FINANČNEJ PODPORY 

 • Motivovanie k záujmu o veci verejné a posilňovanie vzťahu k prostrediu a spoločnosti, v ktorej žijeme,
 • podpora dobrovoľníctva a občianskej angažovanosti,
 • rozpoznávanie potrieb a rozvoj lokálneho potenciálu,
 • šírenie hodnôt tolerancie, otvorenosti a inkluzívnosti.


PODPORÍME PROJEKTY NAPĹŇAJÚCE CIELE PROGRAMU SO ZAMERANÍM NA
 

Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom, so zabezpečením udržateľnosti: využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov, aktivity podporujúce stretávanie sa obyvateľov, rozvíjajúce dobré susedské vzťahy a znižujúce anonymitu. Vytváranie zelených či oddychových zón pre komunitu, výstavba a rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu komunitu. Vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity - plochy pre letné a zimné klzisko, pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha...

Športové aktivity: realizované v spolupráci s miestnym športovým klubom na zlepšenie podmienok športovania detí,  mládeže a dospelých.

Kultúrno-spoločenské aktivity: aktivity zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií, miestne akcie, aktivity uchovávajúce tradičné zručnosti, približujúce umenie, miestne zvyklosti.

Vzdelávacie a osvetové aktivity: zamerané na medzigeneračné vzdelávanie, komunitné aktivity podporujúce inklúziu obyvateľov so znevýhodnením - starší ľudia, cudzinci žijúci na Slovensku, ľudia bez domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Aktivity ochrany životného prostredia: zamerané na ochranu chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadbu zelene na verejných priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch. Aktivity zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie.

Revitalizácia, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev: skrášľovanie a oživovanie verejných priestranstiev, obnova verejných komunitných priestorov. Výstavba a úprava športovísk, oddychových zón slúžiacich miestnej komunite.

Iné zmysluplné verejnoprospešné aktivity: podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a aktívne zapájanie ľudí do komunitného života, aktivity prinášajúce poznatky o témach zaujímavých pre rôznorodé cieľové skupiny, zvyšujúce povedomie o súčasnom dianí, ale aj historických udalostiach, inšpiratívnych osobnostiach a miestnych lokalitách.

Iné aktivity podliehajúce individuálnemu posúdeniu predstavenstva: napr. ochrana zdravia a i.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV

Predstavenstvo Spoločnosti pre skladovanie v hodnotiacom procese kladie dôraz na naplnenie nasledovných kritérií:

 • verejnoprospešné aktivity s dlhodobým dopadom,
 • projekt na viacerých úrovniach intenzívne zapája a aktivizuje miestnu komunitu, od rozpoznávania potrieb, ich naplnenia až po samotnú realizáciu plánovaných aktivít a prevzatie zodpovednosti za ich udržateľnosť,
 • projektový zámer vychádza z aktuálnych potrieb komunity a na ich napĺňanie využíva miestny potenciál,
 • projekt vytvára priestor na spoluprácu viacerých subjektov, napr. so školami, mimovládnymi organizáciami, samosprávou, kultúrnymi inštitúciami, mladými lídrami, s miestnymi remeselníkmi a ďalšími,
 • projekt aktívne zapája zraniteľné skupiny obyvateľov,
 • preukázateľná miera priameho zapojenia dobrovoľníkov a podpora ich záujmu o ďalšie nadväzujúce aktivity,
 • prepracovanosť plánovaných aktivít- presvedčivosť, prehľadnosť, obsahová súvislosť medzi cieľmi projektu a jednotlivými plánovanými aktivitami,
 • realizovateľnosť projektu, predkladateľ má dostatočné kapacity na jeho realizáciu,
 • rozpočet     je primerane nastavený, hospodárny, zrozumiteľný, reálny a prepojený     na plánované aktivity.

 

V PROGRAME NEBUDÚ PODPORENÉ

 • fyzické osoby
 • podnikateľské subjekty
 • neformálne občianske iniciatívy,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • refundácia zrealizovaných nákladov
 • zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb,
 • náročné rekonštrukčné opravy budov,
 • projekty energetickej hospodárnosti budov,
 • projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, chodníkov, osvetlenia a pod.),
 • výskumné a vedecké projekty,
 • aktivity realizované v zahraničí,
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.

 

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

Minimálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 eur.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 15 000 eur.

 • Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne, organizačné a technické zabezpečenie verejnoprospešných aktivít, ktoré súvisia s realizáciou projektu.
 • Finančné prostriedky je tiež možné použiť na režijné a cestovné náklady.

SPÔSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV  

Projekty budú prijímané výlučne elektronicky prostredníctvom emailu: sps@spsas.sk, v predmete správy uveďte: „Žiadosť o podporu“. 

Každý subjekt sa môže zapojiť len s jednou žiadosťou v priebehu kalendárneho roka.  

Na hodnotenie budú postúpené len tie žiadosti, ktoré budú predložené emailom a budú zároveň napĺňať všetky formálne kritériá – vyplnený formulár a priložené povinné prílohy žiadosti.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Žiadosti prijímame priebežne počas celého roka.

Schvaľovanie žiadostí prebehne pravidelne 3 krát do roka v mesiacoch február, jún, október.

Plán aktivít: realizáciu plánovaných aktivít plánujte v dostatočnom predstihu, pred podpisom darovacej zmluvy. V programe nepreplácame aktivity, ktoré boli zrealizované v minulosti.

 

ZMLUVNÉ PODMIENKY

 • S úspešnými žiadateľmi uzatvorí Spoločnosť pre skladovanie Darovaciu zmluvu, alebo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.
 • Finančné prostriedky budú poskytované príjemcovi prevodom na bankový účet organizácie, ktorý uviedol v registračnom formulári. Refundácia finančných prostriedkov nie je možná. Čerpanie finančných prostriedkov je možné až po podpise zmluvy z oboch zmluvných strán a nadobudnutí jej účinnosti.
 • Podporený žiadateľ po zrealizovaní podporenej aktivity predloží krátku informáciu o jej realizácii - záverečnú správu s maximálne 5-timi fotografiami dokumentujúcim priebeh aktivity, vrátane prehľadovej tabuľky finančného čerpania, prostredníctvom emailu. Účtovné doklady je potrebné posielať poštou alebo naskenované.

 

KONZULTÁCIE 

Konzultácie projektov nie sú povinné.

Bližšie informácie a konzultácie vám poskytnú:

Kontakt na poverenú osobu: Mgr. Ing. Silvia Horváthová, sps@spsas.sk, +421 907 554 619

Súbory na stiahnutie – Darovacie zmluvy
Firemná filantropia